نقدینگی چیست و چه عواملی را تحت تاثیر قرار?

  • 2021-02-6

اثر نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت ها بر ارزش شرکت

اثر نقدینگی, سود دهی و اندازه شرکت ارزش شرکت

ر. رشیواتی rechireschiwati@yahoo. com

احمد سیاهدینا aangsyahdina@ymail. com

سعید هندایانی susannurhandayani3@gmail. com

اثر نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت ها بر ارزش شرکت

افریقای لاتین و امریکای لاتین. 25, خیر. روح.6, صص 325-332, 2020

دانشگاه زولیا

دریافت شده: 28 سپتامبر 2019

پذیرفته شده: 25 اکتبر 2019

چکیده: این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل اثر نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت و ارزش شرکت در ساختار سرمایه انجام شده است. نمونه در این مطالعه 15 شرکت بانکی ذکر شده در بورس اوراق بهادار اندونزی در دوره 2014-2018 بود. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده برنامه بررسی 8.0 بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت به طور معناداری بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. ساختار سرمایه میانجی تاثیر نقدینگی و سوددهی بر ارزش شرکت نیست و ساختار سرمایه میانجی تاثیر اندازه شرکت بر ارزش شرکت است.

واژههای کلیدی: ساختار سرمایه, اندازه شرکت, نقدینگی, سود دهی..

چکیده مقاله: این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل اثر نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه انجام شده است. نمونه در این مطالعه 15 شرکت بانکی ذکر شده در بورس اوراق بهادار اندونزی در دوره 2014-2018 بود. روش تجزیه و تحلیل از برنامه بررسی 8.0 استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت به طور قابل توجهی بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. ساختار سرمایه واسطه نفوذ نقدینگی و سود دهی بر ارزش شرکت نیست.

واژههای کلیدی: ساختار سرمایه, نقدینگی, سوددهی, اندازه شرکت..

در عصر کنونی جهانی شدن, کسب و کار مردم در دنیای کسب و کار به طور فزاینده رقابت قادر به دستیابی به اهداف به دست توسط شرکت. صنعت بانکداری چالش های متعددی دارد که باید از لحاظ تشدید نقدینگی مواجه شود, بهبود ساختار سرمایه, رقابت در محیط حاشیه سود خالص, توسعه درامد مبتنی بر هزینه, تحریف, بهره وری هزینه, و دیجیتالی شدن. ارزش شرکت معیاری برای سرمایه گذاران برای ارزیابی موفقیت یک شرکت است. تحقیقات یانتی و دارمایانتی (یانتی و دارمایانتی: 2019) نشان می دهد که نقدینگی می تواند بر ارزش شرکت تاثیر بگذارد هرچه سطح نقدینگی شرکت بالاتر باشد موقعیت شرکت در نظر طلبکاران بهتر است زیرا شرکت قادر به پرداخت تعهدات به طلبکاران به موقع است در حالی که تحقیقات انجام شده توسط پریبادی (پریبادی: 2018) نشان می دهد که نقدینگی بر ارزش شرکت تاثیر نمی گذارد. تحقیقات سپتیانی و سوریانا (سپتیانی و سوریانا: 2018) نشان می دهد که نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد و از نظریه نظم نوک زدن پشتیبانی می کند که بیان می کند شرکت هایی با نقدینگی بالاتر صندوق های داخلی را انتخاب می کنند. این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط سانتوسو و پریانتینا (سانتوسو و پریانتینا: 2016) مطابقت ندارد که نشان می دهد نقدینگی تاثیری در ساختار سرمایه ندارد.

سود دهی بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد و باعث پاسخ مثبت سرمایه گذاران می شود که می توانند قیمت سهام را در بازار افزایش دهند که در نهایت ارزش شرکت را در نظر سرمایه گذاران یانتی و دارمیانتی (یانتی و دارمیانتی: 2019) افزایش می دهد. بر خلاف تحقیقات انجام شده توسط پریبادی (پریبادی: 2018) و نوگروهو و عبدانی (نوگروهو و عبدانی: 2017) که نشان می دهد سوددهی بر ارزش شرکت تاثیر نمی گذارد. سوددهی دوره قبل عامل مهمی در تعیین ساختار سرمایه بود. شواهد تجربی انجام شده توسط گونا و سامپورنو (گونا و سامپورنو: 2018) نشان می دهد که سود دهی بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. این پشتیبانی از نظریه سلسله مراتب که بیان می کند که بالاتر از سود دهی از یک شرکت, پایین تر از استفاده از بدهی. تحقیقات سپتیانی و سوریانا (سپتیانی و سوریانا: 2018) بیان می کند که سود دهی بر ساختار سرمایه تاثیر نمی گذارد.

علاوه بر نقدینگی و سود دهی, عوامل دیگر بر ارزش شرکت, یعنی اندازه شرکت. بر اساس تحقیقات اکتاویارنی و سوپراییتنو (اکتاویارنی و سوپراییتنو: 2018) که نشان می دهد اندازه شرکت بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد زیرا هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد دستیابی به منابع مالی برای شرکت ها راحت تر خواهد بود در حالی که نتایج مطالعه پریبادی (پریبادی: 2018) نشان می دهد که اندازه شرکت بر ارزش شرکت تاثیری ندارد. شواهد تجربی تحقیقات مارفوا و نورللا (مارفوا و نورللا: 2019) نشان می دهد که اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. این به این معنی است که اندازه شرکت بسیار تاثیر گذار در ساختار سرمایه است, به خصوص مربوط به توانایی اخذ وام, در حالی که تحقیقات انجام شده توسط پوروهندوکو (پوروهندوکو: 2017) نشان می دهد که اندازه شرکت می کند ساختار سرمایه تاثیر نمی گذارد.

ساختار سرمایه بالا و پایین ریسک مستقیمی برای وضعیت شرکت دارد. سیاست بودجه ای که باید توسط مدیریت اتخاذ شود تحت تاثیر منافع سهامداران است. منافع مدیریت و منافع سهامداران که در خط نیست باعث درگیری سازمان. تحقیقات کریستیانتی (کریستیانتی: 2018) و یانتی و دارمیانتی (یانتی و دارمیانتی: 2019) نشان می دهد که ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد و از نظریه تجارت که رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت را پیش بینی می کند با این فرض که ارزش شرکت های دارای بدهی با افزایش سطح بدهی افزایش می یابد پشتیبانی می کند در حالی که تحقیقات انجام شده است دانی و اوتاما (دانی و اوتاما: 2017) و ال (پریما و همکاران. 2018) بیان می کند که ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر نمی گذارد.

مطالعات قبلی نتایج متناقضی را نشان داده است. این نویسنده انگیزه برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکت های بانکی در 2014-2018 ساخته شده است. بخش بانکی علاوه بر نقش خود در مدیریت ترافیک پرداخت و عملکرد خود به عنوان یک نهاد واسطه ای نیز وسیله ای برای انتقال سیاست های پولی است زیرا سهام شرکت های بانکی یکی از سهامی است که سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری هستند بنابراین انتظار می رود این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی سطح بهتری از تعمیم را ایجاد کند و می تواند بینش بیشتری را برای سرمایه گذاران و شرکت های بخش بانکی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و سیاست های بودجه فراهم کند.

نظریه نمایندگی رابطه ای است که بین سهامداران به عنوان مالک شرکت (مدیر اصلی) با مدیریت به عنوان نماینده رخ می دهد. در این صورت سهامداران وظیفه مدیریت و اداره شرکت را بر عهده دارند تا اهداف شرکت محقق شود. در عمل در شرکتها غالبا درگیریهایی رخ میدهد که به دلیل طرفهای مرتبط به نام منازعات نمایندگی یعنی مدیران (که قراردادها یا سهامداران را میدهند) و نمایندگانی (که قراردادها را میپذیرند و وجوه اصلی را مدیریت میکنند) منافع متضادی دارند (پردانا و رهارجا: 2014 ).

نظریه تجارت نشان می دهد که ارزش شرکت های دارای بدهی با افزایش بدهی افزایش می یابد. با این حال, ارزش شروع به کاهش در یک نقطه خاص (حنفی: 2016). در این مرحله سطح بدهی سطح مطلوب است. نظریه مبادله ترکیبی از نظریه ساختار سرمایه مودیلیانی و میلر با درج هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی است که نشان دهنده وجود پس انداز مالیاتی از بدهی با هزینه های ورشکستگی است.

نظریه نظم نوک زدن

نظریه نظم نوک زدن می تواند توضیح دهد که چرا شرکت هایی که سود بالایی دارند سطح بدهی کمتری دارند. سطح بدهی اندک به این دلیل نیست که شرکت سطح بدهی هدف کمی دارد بلکه به این دلیل است که نیازی به بودجه خارجی ندارند. سطح بالایی از سود باعث می شود بودجه داخلی خود را کافی برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاری (حنفی: 2016).

نظریه عدم تقارن اطلاعات و سیگنالینگ

نظریه سیگنالینگ به عنوان اقدامی تفسیر می شود که توسط یک شرکت برای راهنمایی سرمایه گذاران در مورد نحوه نگاه مدیریت به چشم اندازهای شرکت انجام می شود (بریگهام و هوستون: 2011). نظریه سیگنال بیان می کند که نه تنها مدیران اطلاعاتی در مورد سود دهی و چشم انداز شرکت دارند. سرمایه گذاران نیز همین اطلاعات را در مورد سود دهی و چشم انداز شرکت دارند.

نظریه ورشکستگی شکست یک شرکت برای اجرای عملیات شرکت برای تولید سود است. ورشکستگی را اغلب انحلال شرکت یا تعطیلی شرکت یا ورشکستگی نیز می نامند.

مفهوم اصلی که در نظر گرفته می شود ارزش شرکت ارزش شرکت را به عنوان درک سرمایه گذاران از سطح موفقیت یک شرکت تعریف می کند که در قیمت سهام شرکت منعکس می شود. این شرکت در حال تجربه فشار از طرف احزاب مختلف به طور فزاینده توجه به محیط زیست, اجتماعی, و حاکمیت شرکتی. ارتباطات و باز بودن به سهامداران در ایجاد ارزش شرکت بسیار مهم است. ثروت سهامداران و شرکت ها با قیمت سهام نشان داده می شود که بازتابی از تصمیمات سرمایه گذاری در مورد بودجه و مدیریت دارایی است. افزایش قیمت سهام نشان دهنده اعتماد بازار به چشم انداز خوب شرکت های مربوطه در اینده است.

نقدینگی نسبتی است که با هدف سنجش توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت خود انجام می شود. شرکتی که نقدینگی بالایی دارد به این معنی است که می تواند بدهی کوتاه مدت را پرداخت کند بنابراین تمایل به کاهش کل بدهی دارد که به نوبه خود ساختار سرمایه کوچکتر خواهد بود بنابراین می توان گفت که نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. با نظریه نظم نوک زدن که نشان می دهد مدیران ترجیح می دهند از منابع مالی در مرتبه اول سود انباشته و سپس بدهی و در نهایت فروش سهام جدید استفاده کنند. این توسط تحقیقات انجام شده توسط سپتیانی و سوریانا(سپتیانی : سوریانا: 2018) پشتیبانی می شود. بر اساس نظریه سیگنال توانایی یک شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت خود پاسخ مثبتی از سوی بازار سهام دریافت می کند که باعث افزایش ارزش شرکت می شود تا بتوان گفت نقدینگی بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد. این توسط تحقیقات یانتی و دارمیانتی (یانتی و دارمیانتی: 2019) پشتیبانی می شود.

شرکت سوددهی تصویری است که اندازه گیری می کند که چگونه شرکت می تواند از فرایندهای عملیاتی که برای اطمینان از تداوم شرکت در اینده اجرا شده اند سود کسب کند (مانوپو و اری: 2016). سود بیشتر تولید شده توسط یک شرکت باعث افزایش اعتماد طلبکار به وام می شود و می تواند اعتماد سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری افزایش دهد بنابراین می توان گفت که سود دهی بر ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. این پشتیبانی از نظریه سلسله مراتب که بیان می کند که بالاتر از سود دهی از یک شرکت, پایین تر از استفاده از بدهی. این توسط تحقیقات گونا و سامپورنو (گونا و سامپورنو: 2018) پشتیبانی می شود. بر اساس نظریه سیگنال, سود حاصل از شرکت خواهد بود یک سیگنال از مدیریت برای نشان دادن چشم انداز یک شرکت است که می تواند بر اساس سطح سود حاصل از شرکت دیده می شود, به طوری که سود دهی ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار, توسط تحقیقات پشتیبانی می شود یانتی & دارمیانتی: 2019).

اندازه شرکت بازتابی کامل از دارایی های متعلق به یک شرکت است. شرکت های بزرگ می توانند سرمایه گذاری های خود را به راحتی تامین کنند زیرا نرخ رشد فروش بالایی دارند و اطلاعات نامتقارن کمی رخ می دهد. این است که با نظریه تجارت کردن, بیشتر شرکت, این شرکت می تواند بدهی بیشتر استفاده کنید زیرا خطر ورشکستگی شرکت های بزرگ پایین تر است. ریسک پایین ورشکستگی شرکتهای بزرگ باعث میشود که هزینه استفاده از بدهی شرکتهای بزرگ کمتر از شرکتهای کوچک باشد بنابراین شرکتها را تشویق به افزایش استفاده از بدهی بیشتر میکند بنابراین میتوان گفت که اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر میگذارد. این توسط تحقیقات مارفوا و نورللا (مارفوا و نورللا: 2019) پشتیبانی می شود. شرکت های بزرگ تمایل به جذب سرمایه گذاران دارند زیرا بعدا بر ارزش شرکت تاثیر می گذارند بنابراین می توان گفت که اندازه یک شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد. این امر با تحقیقات اکتاویارنی و سوپراییتنو (اکتاویارنی و سوپراییتنو: 2018) پشتیبانی می شود که نشان می دهد اندازه شرکت بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد زیرا هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد دریافت منابع مالی برای شرکت ها راحت تر است.

ساختار سرمایه مقایسه ای از بودجه بلند مدت شرکت است که با مقایسه بدهی بلند مدت با حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود. پاسخگویی به نیازهای مالی شرکت از سرمایه خود را از سرمایه, سود انباشته, و ذخایر. اگر سرمایه خود را هنوز هم دچار کمبود (کسری), لازم است به نظر بودجه از شرکت های خارجی, یعنی از بدهی (تامین مالی بدهی) (میدیاواتی & میلداواتی: 2016; ارموس و همکاران.: 2019). در عمل در درگیری های شرکت اغلب رخ می دهد به نام درگیری های سازمان با توجه به احزاب مرتبط یعنی اصول و عوامل که منافع متضاد. بر اساس نظریه تجارت کردن است که توضیح می دهد که اگر ساختار سرمایه شرکت زیر نقطه مطلوب است و سپس هر بدهی های اضافی شرکت ارزش شرکت را بالا می رود. این مشکل ناشی از پس انداز مالیاتی ساخته شده توسط شرکت است تا ساختار سرمایه بتواند بر ارزش شرکت تاثیر بگذارد. این توسط تحقیقات کریستیانتی (کریستیانتی: 2018) و یانتی و دارمیانتی (یانتی و دارمیانتی: 2019) پشتیبانی می شود.

این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی علی و انجمنی با هدف تعیین اثر دو یا چند متغیر انجام شده است. نوع دادههای مورد استفاده در این پژوهش دادههای کرون تحت روش کمی است. جمعیت در این مطالعه شرکت های بخش بانکی است که در بورس اوراق بهادار اندونزی در دوره های 2014-2018 در 59 شرکت ذکر شده است. نمونه پژوهش 15 شرکت بانکی با روش نمونهگیری هدفمند. نوع داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های پانل است. تکنیک های مجموعه داده های مورد استفاده توسط محققان مشاهده غیر مشارکتی است. متغیرهای تحقیق مورد استفاده شامل متغیرهای مستقل یعنی نقدینگی (ایکس1) و سوددهی (ایکس2) و اندازه شرکت (ایکس3) و متغیر وابسته ارزش شرکت (ی) و متغیر مداخله گر ساختار سرمایه بودند. اندازهگیری متغیرهای نقدینگی با استفاده از نسبت جاری, متغیرهای سوددهی با استفاده از بازده داراییها, متغیرهای اندازه شرکت با استفاده از گزارش کل داراییها, متغیرهای ارزش شرکت با استفاده از قیمت به ارزش دفتری, و متغیرهای ساختار سرمایه با استفاده از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از بررسی 8.0 برنامه کاربردی, یعنی ارقام توصیفی, تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های پانل, تست مناسب بودن مدل رگرسیون داده های پانل, تست فرض کلاسیک, تست فرضیه, و تجزیه و تحلیل مسیر.

نتایج تست فرضیه های هر متغیر به شرح زیر است :

اثر نقدینگی بر ساختار سرمایه

Hypotheses test results show that the value of t statistics = 3.246415>جدول = 1.99346 و احتمال نمایش مقداری کوچکتر از 0.05 که 0.0020 است قابل تفسیر است ه1 رد شد و ها1 پذیرفته شد که این بدان معناست که نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه دارد. این مطابق با نظریه نظم نوک زدن است که نشان می دهد مدیران ترجیح می دهند از منابع مالی در مرتبه اول سود انباشته و سپس بدهی و در نهایت فروش سهام جدید استفاده کنند. نتایج این مطالعه همچنین توسط نظریه تجارت پشتیبانی می شود که بیان می کند استفاده از بدهی در سطح معینی برای معامله بین هزینه ورشکستگی و سپر مالیاتی استفاده می شود.

تاثیر سوددهی بر ساختار سرمایه

تاثیر اندازه شرکت بر ساختار سرمایه

Hypotheses test results show that the value of t statistics = 4.301808>جدول = 99346/1 و احتمال مقداری کوچکتر از 05/0 را نشان میدهد که 0001/0 است و سپس قابل تفسیر است ح3 رد شده و ح3 پذیرفته میشود که به این معنی است که اندازه شرکت اثر مثبت و تاثیر معناداری بر ساختار سرمایه دارد. این است که با نظریه تجارت کردن, یعنی بزرگتر شرکت, این شرکت می تواند بدهی بیشتر استفاده کنید زیرا خطر ورشکستگی شرکت های بزرگ پایین تر است. ریسک پایین ورشکستگی شرکتهای بزرگ باعث میشود که هزینه استفاده از بدهی شرکتهای بزرگ کمتر از شرکتهای کوچک باشد و در نتیجه شرکتها را ترغیب به افزایش استفاده از بدهی بیشتر کند.

اثر نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه

اثر نقدینگی بر ارزش شرکت

Hypotheses test results show that the value of t statistics = 5.806725>جدول تی = 1.99394 و احتمال مقداری کوچکتر از 0.05 را نشان می دهد که 0.0000 است و سپس می تواند به صورت تفسیر شود ح5 رد می شود و ح5 پذیرفته می شود که به این معنی است که نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. بر اساس نظریه سیگنال توانایی یک شرکت برای انجام تعهدات کوتاه مدت خود پاسخ مثبتی از سوی بازار سهام دریافت می کند زیرا در نظر گرفته می شود قادر به حفظ عملکرد شرکت است تا بتواند باعث افزایش ارزش شرکت شود.

تاثیر سوددهی بر ارزش شرکت

اثر اندازه شرکت بر ارزش شرکت

تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت

نتایج فرضیه ها نشان می دهد که مقدار تی ارقام = 5.486103

اثر نقدینگی, سوددهی, اندازه شرکت و ساختار سرمایه بر ارزش شرکت

Hypotheses test results show that the value of F-statistics = 82.81132>جدول اف = 12/3 و هکتار9 رد می شود و هکتار9 پذیرفته می شود که به معنی نقدینگی و سوددهی و اندازه شرکت و ساختار سرمایه در مجموع تاثیر معناداری بر ارزش شرکت دارد. تست خوبی از تناسب اندازه گیری شده توسط ر مربع (ر2)= 0.963792 و ر2 تنظیم = 0.952153.

بر اساس نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد که اثر مستقیم نقدینگی بر ارزش شرکت 0.062700 و معنادار است اثر غیرمستقیم نقدینگی بر ارزش شرکت از طریق ساختار سرمایه 0.002917 و معنادار است ساختار سرمایه متغیر مداخله/واسطه اثر نقدینگی بر ارزش شرکت نیست; اثر مستقیم سوددهی بر ارزش شرک ت-0.005806 و معنادار نیست, اثر غیرمستقیم سوددهی به ارزش شرکت از طریق ساختار سرمای ه-0.001161 و نه قابل توجه, ساختار سرمایه متغیر مداخله گر/واسطه ای اثر سود دهی بر ارزش شرکت نیست; اثر مستقیم اندازه شرکت بر ارزش شرک ت-0.061831 و قابل توجه است, اثر غیرمستقیم اندازه شرکت بر ارزش شرکت از طریق ساختار سرمایه 0.006792 و معنی دار است, بنابراین ساختار سرمایه یک متغیر مداخله/واسطه از اثر اندازه شرکت بر ارزش شرکت است.

بر اساس یک بررسی از تحقیقات انجام شده بر روی شرکت های بانکی ذکر شده در بورس اوراق بهادار اندونزی برای دوره 2014-2018, نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نقدینگی, سوددهی, و اندازه شرکت تا حدی اثر قابل توجهی بر ساختار سرمایه. نقدینگی, سوددهی, و اندازه شرکت با هم اثر قابل توجهی بر ساختار سرمایه. نقدینگی, اندازه شرکت, و ساختار سرمایه اثر قابل توجهی بر ارزش شرکت, در حالی که سود دهی می کند ارزش شرکت تاثیر نمی گذارد. نقدینگی, سوددهی, اندازه شرکت, و ساختار سرمایه با هم اثر قابل توجهی بر ارزش شرکت دارند. ساختار سرمایه میانجی اثر نقدینگی و سوددهی بر ارزش شرکت نیست.

انتظار می رود این تحقیق بتواند به علم حسابداری و توسعه پیاده سازی نظریه های مالی به ویژه عوامل مربوط به عوامل موثر بر ارزش شرکت کمک کند. همچنین انتظار می رود نتایج این مطالعه مزایایی را برای شرکت ها در تعیین تصمیمات بودجه فراهم کند که بر سود دهی و خطرات متحمل شده توسط سهامداران و میزان نرخ بازده مورد انتظار تاثیر می گذارد تا بتواند به سود مطلوب دست یابد.

ر. رشیواتی: مدرس و صندلی در سکولا تینگگی ایلمو اکونومی ی.ا. جاکارتا اندونزی. انجام نشریات علمی در مجلات معتبر اسکوپوس س2, س3 و س4, کوپرنیک, گوگل اسکولار, اسپروت, مرکز استنادی میجورنال - مالزی (مک سی), رپک, مقالات اقتصادی, ایده ها, پایه, اسکیلیت. تبدیل شدن به یک داور از مجله ملی اسمی و مجله بین المللی کسب و کار و مجله تحقیقات مدیریت; داور در سمینار ملی. علاقه به تحقیق در حسابداری رفتاری و مالی است.

این دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است. علاقه به تحقیقات اقتصادی در حسابداری رفتاری و امور مالی و پژوهش در امور مالی بانکی است, حسابداری مالیاتی, و حسابداری هزینه, و ثبت تمام هزینه های متحمل شده در یک کسب و کار در راه است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به منظور بهبود مدیریت خود.

س. هندایانی: دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری در سکولا تینگگی ایلمو اکونومی یا جاکارتا اندونزی. افسر بانکداری در پلاتین. بانک نگارا اندونزی (پرسرو). ایجاد یک مدل تحقیق پایان نامه. علاقه به پژوهش در امور مالی بانکی است, حسابداری مالیاتی, و حسابداری هزینه, و عمل کسب و کار که ثبت شد, بررسی, خلاصه, و مورد مطالعه قرار هزینه این شرکت صرف شده در هر فرایند, سرویس, محصول, یا هر چیز دیگری در سازمان.

بریگهام, اف, هوستون, اف (2011). "مبانی ترجمه مدیریت مالی شماره 10". جاکارتا: سالمبا امپات.

دانی, من, اوتاما, یک (2017). "اثر رشد شرکت, ساختار سرمایه, و سود دهی بر ارزش شرکت". مجله تحقیقات کسب و کار و حسابداری دانشگاه ایرلانگا, 2 (1).

گونا, متر, سامپورنو, تحقیق (2018). "تحلیل عوامل موثر بر ساختار سرمایه". مجله حسابداری, دانشگاه دیپونگورو, 7 (2).

حنفی, م (2016). "مدیریت مالی چاپ دوم". یوگیاکارتا:بی پی اف.

کریستیانتی, متر (2018). "تاثیر تحلیلگر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکت". مجله حسابداری دیوانتارا, 2 (1).

مانوپو, ساعت, اری, اف (2016). "تاثیر ساختار سرمایه, اندازه شرکت و سوددهی بر ارزش شرکت". مجله, 4 (2).

مارفوا, بازدید کنندگان, نورلا, اس (2019). "اثر اندازه شرکت, رشد دارایی, سود دهی, و رشد فروش بر ساختار سرمایه". مجله حسابداری و مالیات, 18 (1).

میدیاواتی, ک میلداواتی, تی (2016). "اثر اندازه, رشد, سوددهی, ساختار سرمایه و سیاست سود سهام بر ارزش شرکت". مجله علوم و تحقیقات حسابداری, 5 (2).

نوگروهو, دبلیو, عبدانی, اف (2017). "اثر سود دهی, سیاست سود سهام, اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری بر ارزش شرکت". مجله حسابداری المحصبه, دانشگاه ایرلانگا, 8 (1).

اوکتاویارنی, اف, سوپراییتنو, ب (2018). "اثر سود دهی, نقدینگی, اهرم, سیاست سود سهام و اندازه شرکت بر ارزش شرکت". مجله حسابداری دانشگاه جولای 16 (2).

پردانا, ر, رهارجا, اس (2014). "تحلیل تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت". مجله حسابداری, دانشگاه دیپونگورو.

پریبادی, م (2018). "اثر ساختار دارایی, اندازه شرکت, نقدینگی, و سود دهی بر ارزش شرکت". مجله پیشرفت کنفرانس شاپای الکترونیکی.

پریما, ر, انانتو, ر, رفیع, م (2018). "اثر ساختار سرمایه, سوددهی, اندازه شرکت و سرمایه فکری بر ارزش شرکت". مجله حسابداری و مدیریت پلی تکنیک دولتی پادانگ.

پوروهندوکو, بازدید کنندگان (2017). "تاثیر اندازه شرکتها و رشد و سوددهی بر ارزش شرکت با ساختار سرمایه به عنوان میانجی". مجله بین المللی اقتصاد و دارایی, 9 (8).

ریس پرز, J. رامیرز ملینا R. GUPTA ANTÚNEZ, J. RUIZ گومز, G & RAMOSMARTÍNEZ Y (2019). "عناصر و منابع و ظرفیتهای واحدهای تولیدی کشاورزی: از رویکرد تحلیلی متفکرانه". این برنامه به شما کمک می کند. رویستا بین المللی د فیلوسف ارما ایبروامریکانا بله تور ارما اجتماعی, 24 (6), صص 407-419.

سانتوسو, بله, پریانتینا, د (2016). "اثر سوددهی, اندازه شرکت, ساختار دارایی, نقدینگی, و فرصت رشد بر ساختار سرمایه". مجله نسخه سودتا 4 دانشگاه ایالتی یوگیاکارتا.

سپتیانی, ن, سوریانا, ل (2018). "اثر سود دهی, اندازه شرکت, ساختار دارایی, ریسک تجاری, و نقدینگی بر ساختار سرمایه". مجله الکترونیکی حسابداری, دانشگاه اودایانا, 22 (3).

یانتی, من, دارمیانتی, ن (2019). "اثر سوددهی, اندازه شرکت, ساختار سرمایه و انحلال بر ارزش شرکت". مجله الکترونیکی مدیریت دانشگاه اودایانا, 8 (4).

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.