چکیده

  • 2022-06-21

هدف: فرایند تصمیم گیری انسان پیچیده و تحت تأثیر عوامل مختلف است. تصمیمات عاطفی سرمایه گذاران باعث می شود که قیمت سهام از موارد واقعی منحرف شود و منجر به قیمت گذاری نادرست سهام و در نتیجه سرمایه گذاری ناکارآمد شود. در پاسخ به انتقادات از تئوری های مالی سنتی ، امور مالی رفتاری با در نظر گرفتن این واقعیت که سرمایه گذاران کاملاً منطقی نیستند و تعصبات رفتاری آنها بر تصمیمات آنها تأثیر می گذارد ، به دنبال توضیح ناهنجاری ها در بازارهای مالی است. با توجه به ضرورت موضوع و عدم وجود یک مدل جامع که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران را نشان می دهد ، مطالعه حاضر این مدل را توسعه داده است. مواد و روشها: از روش تئوری چند پایه در مطالعه حاضر استفاده شده است. مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با کارشناسان حرفه ای برای جمع آوری داده ها ترتیب داده شد. جمعیت آماری مطالعه حاضر شامل سرمایه گذاران فردی فعال در بازار سرمایه ایران بود. روند انجام مصاحبه ، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه این مدل از مارس 2019 آغاز شد و تا پایان سال 2021 ادامه یافت. سرانجام ، 67 دسته اصلی و 218 مفهوم از مصاحبه های انجام شده استخراج شد که الگوی کلی تحقیق را تشکیل می داد. يافته ها: عوامل عليري كه بر تصميمات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد عبارتند از: ابراز پشیمانی ، حرص و آز ، ترس ، ناسازگاری شناختی ، شهرت ، لنگر انداختن ، تعصبات خودآموزي ، بيماري از دست دادن ، لذت قمار ، تفكر سرمایه گذاری ، رفتار گله دار ، تعصب وقف ، تعصبات نمایندگی ، نادرستهیجان ، تعصب بیش از حد ، تعصب عقب ، تعصب Regency ، حسابداری ذهنی ، توهم تعصب کنترل ، عدم تقارن تجارت ، خطای شباهت ، اثر آهنربا ، مغالطه قمارباز ، انگیزه ، افق زمانی ، اولین اثر سود ، تجربه ، سن ، جنس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق ، سرمایه گذاران فردی می توانند کیفیت تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و با اجرای استراتژی های ارائه شده و همچنین با شناسایی و کاهش تعصبات ذهنی آنها تصمیمات سرمایه گذاری مؤثرتری بگیرند. این استراتژی ها شامل خودآگاهی ، یادداشت برداری ، دانش بازار سرمایه ، تمرکز ، جامع ، صبر ، پذیرش ، بررسی اشتباهات ، اعتماد به نفس ، مشاوره ، صراحت انتقاد ، انعطاف پذیری ، مطالعه ، تنوع و منحرف کردن است.

کلید واژه ها

تعصب رفتار

چند پایه

تصمیم گیری سرمایه گذار

20. 1001. 1. 10248153. 1400. 23. 4. 6. 1

  • منابع
  • عبدالرحیمیان، م. ح.، ترابی، ط.، صادقی شریف، س. ج. و دارابی، ر. (1397). الگوی تصمیم گیری رفتاری برای سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 7(26)، 113-130.( به فارسی )
  • علوی، ع. (1396). رویکرد کل نگر به عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی در بازار شورای همکاری خلیج فارس. پایان نامه دکتری ارسالی، دانشگاه پلیموث.

اسدی فرد، ر.، فانی، ع. ع.، آذر، ع. و الوانی، س. م.(2016). مدل تحلیل سیاست عمومی در ایران. مجله مدیریت دولتی ، 8(2)، 255-276.( به فارسی )

بغدادآباد، م.، حبیبی، ف. و حلید، ن. (1390). مطالعه رفتار سرمایه گذاران کوچک در انتخاب سهام، مطالعه موردی: بازار سهام کوالالامپور. مجله آفریقایی مدیریت بازرگانی، 5(27)، 11082-11092.

بهاروند، م. ح.(2016). شناسایی جهت گیری های رفتاری موثر بر تصمیم تک تک سهامداران در خرید و فروش سهام انفرادی در بورس خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.( به فارسی )

بحرالعلوم، م. م.، مبرهن، ای و فاضلی، س. (1399). شناسایی و تحلیل عوامل رفتاری مؤثر بر ورشکستگی سرمایه گذاران در بورس ایران. مجله بورس اوراق بهادار، 13(50)، 81-108.( به فارسی )

بروک، سی، سنگیورگی، آی.، هیلن برند، سی، و پول، ک. (2018). چرا سرمایه گذاران مسن تر تمایل کمتری به پذیرش ریسک های مالی دارند؟بررسی بین المللی تحلیل مالی، 56(1)، 52-72.

چاندرا، آ و کومار، آر (2011). عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه گذار فردی: یک رویکرد تبدیل خطی متعامدبرگرفته از: https://www. researchgate. net/publication/50514126.

چانگ، سی، و لین، اس. (2015). اثرات فرهنگ ملی و تله‌های رفتاری بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران: رفتار گله‌داری در بازارهای سهام بین‌المللی. بررسی بین المللی اقتصاد و امور مالی، 37، 380-392.

چاوشی، س. ک. و فلاتون نژاد، ف. (1396). مدلسازی تحلیلی رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 6(23)، 105-128.( به فارسی )

فرزانه، دبلیو، رحمان، م. آی و مازومدر، م. ن. ح. (2012). تامین مالی رفتاری: عوامل جمعیتی و خدمات کارگزاری ها در بنگلادش. مجله جهانی علوم اجتماعی، 2(4)، 15-33.

گابی، جی، و زانوتی، جی (2019). جنسیت و شهرآیا تصمیمات مالی ناشی از احساسات است؟مجله مالی رفتاری و تجربی ، 21، 50-57.

Gambetti، E.، & Giusberti، F. (2019). شخصیت، سبک های تصمیم گیری و سرمایه گذاری. مجله اقتصاد رفتاری و تجربی ، 80، 14-24.

گندمکار، ن (1395). بررسی تاثیر عوامل مالی رفتاری بر سرمایه گذاری در اوراق بهادار . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.( به فارسی )

گیل، س.، کاشف خورشید، م.، محمود، س.، و علی، ع. (2018). عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاری: نقش واسطه ای جستجوی اطلاعاتمجله آنلاین اروپایی علوم طبیعی و اجتماعی، 7(4)، 758-767.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). نظریه چشم انداز: تجزیه و تحلیل تصمیم تحت ریسک. اقتصادسنجی، 47(2)، 263-291.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1982). روانشناسی ترجیحات. علمی آمریکایی، 70(2)، 160-173.

Kvale, S. 1996 (. مصاحبه ها: مقدمه ای بر مصاحبه تحقیقات کیفی. نیویورک، مک گراو هیل.

لی، اس.، سوئیس، ال.، و وانگ، جی. (2019). ریسک، فرهنگ و رفتار سرمایه گذار در کشورهای کوچک منطقه یورو. مجله بازارهای مالی بین المللی، نهادها و پول، 60، 89-110.

لطفی، ل (1389). رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و تصمیم سرمایه گذاری در سورابایامجله اقتصاد، تجارت و حسابداری Ventura , 13(3), 213-224.

محمود، ا.، محمود، ا.، و تبسم، ا. (2011). بررسی قومی پزشکی گیاهان از ناحیه سیالکوت، پاکستان. مجله علمی کاربردی داروسازی، 2(3)، 212-220.

مشایخی، ب.، مهرانی، ک.، رحمانی، ع. و مداحی، ع. (1392). توسعه مدل کیفیت حسابرسی. مجله بورس اوراق بهادار، 6(23)، 103-137.( به فارسی )

مبرهن، ای.، فاضلی، س.، و مازیکی، ع. (1398). هنر شکست بهتر در سرمایه گذاریتهران: انتشارات چالش.( به فارسی )

نصر، م. ع.، خواجوی، س.، عباسیان، ا.، و آقایی، م. ع. (1398). تدوین چارچوب کنترل کیفیت برای مؤسسات حسابرسی و هیئت نظارت در نظریه چندمبنای ایران. مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(30)، 149-174.( به فارسی )

نیکبخت، ز.، خلیفه سلطانی، س. ع.، حسینی، س. ع.، مداحی، ع.، ودادیر، ع. (1397). تدوین الگوی استقلال حسابرس. فصلنامه حسابداری مالی. 10 (38)، 90-112.( به فارسی )

Nofsinger, J., Patterson, F., & Shank, C. (2018). تصمیم گیری، ریسک گریزی مالی و سوگیری های رفتاری: نقش تستوسترون و استرساقتصاد و زیست شناسی انسانی، 29، 1-16.

اوبامویی، تی ام (2013). عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها در اقتصاد در حال توسعه: شواهدی از نیجریهسازمان ها و بازارها در اقتصادهای نوظهورمجله اروپایی تجارت و مدیریت، 4(2)، 8.

اولسن، آر (1998). مالی رفتاری و پیامدهای آن برای نوسانات قیمت سهام. مجله تحلیلگران مالی، 54(2)، 10-18.

پروین، ش.، ساتی، ز.، سبحان، کیو، و جمیل، س. (2020). بررسی واکنش بیش از حد بازار، احساسات سرمایه گذاران و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سهام در حال ظهور. بورسا استانبول نقد، 20 (3)، 224-235.

Rocciolo، F.، Gheno، A.، & Brooks، C. (2019). خوش بینی، نوسانات و تصمیم گیری در بازارهای سهام. بررسی بین المللی تحلیل مالی، 66(5)، 1-11.

Salem, R. (2019). بررسی رفتار سرمایه گذاری زنان عرب در بورس. مجله مالی رفتاری و تجربی، 22، 151-160.

شا، ن، یوسف، آی. (2021). انواع سرمایه گذاران رفتاری و بازیگران بازار مالی در عمان. مجله مالی آسیایی، اقتصاد و تجارت، 8 (1)، 285-294.

سیف اللهی، ر.، کردلویی، ح و دشتی، ن. (1394). بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی. دانش سرمایه گذاری، 4(15)، 33-52.( به فارسی )

شاهسون، ع. (1395). بررسی تطبیقی تأثیر نظریه مالی رفتاری بر حجم سرمایه گذاری افراد (مطالعه موردی صنایع شیمیایی، خودروسازی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی. (به فارسی)

شاکری، ح (1395). بررسی تأثیر حوزه های مالی رفتاری بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.( به فارسی )

شری اناقیز، س.، حس یگانه، ی.، سدیدی، م.، و نره ای، ب. (1396). تصمیم گیری احساساتی سرمایه گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری. مجله حسابداری مالی، 8(32)، 1-37.( به فارسی )

سومیل، ن. (2007). بررسی عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری در توسعه مسکونی . یک گزارش مدیریت فردی ارائه شده تا حدی برای مدرک MBA (مالی)، دانشگاه ناتینگهام.

استرومبک، سی.، لیند، تی.، اسکاگرلوند، ک.، و واستفجل، دی. (2017). آیا خودکنترلی رفتار مالی و رفاه مالی را پیش بینی می کند؟مجله مالی رفتاری و تجربی ، 14، 30-38.

تیلور، اس. ای. و براون، J. D. (1988). توهم و بهزیستی: دیدگاه روانشناختی اجتماعی در مورد سلامت روان، بولتن روانشناسی، 103 (2)، 193-210.

تاجدیدزاده، ر.(1394). تحلیل سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در تصمیم آنها برای انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.( به فارسی )

طلوعی، م (1394). بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.( به فارسی )

یوسفی، ز (1394). شناسایی و اولویت بندی سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.( به فارسی )

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.